• Main Page

UNIT ICT

OBJEKTIF
  • Membangun dan menguruskan sistem maklumat yang cekap dan berkualiti
  • Menentukan kualiti, keselamatan dan kesahihan maklumat terjamin
  • Menyediakan kemudahan dan infrastruktur pangkalan data yang berkesan
  • Menyelanggara Laman Web Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Perak
FUNGSI UNIT ICT DVS PERAK
  • Merancang, membangun dan mengawalselia inisiatif-inisiatif ICT seperti penyediaan prasarana pengkomputeran, pembangunan sistem aplikasi, pengurusan perolehan perkakasan serta perisian, pengurusan latihan dalam bidang ICT dan pelupusan perkakasan ICT Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Perak
  • Membangunkan serta menyelenggara sistem ICT bagi menyokong fungsi-fungsi operasi dan pengurusan.
  • Bertanggungjawab membantu menyelenggara sistem-sistem yang ada di Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Perak.
  • Membangunkan dan menyelenggara prasarana rangkaian komunikasi.
  • Menyediakan perkakasan dan perisian komputer untuk Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Perak serta mempastikan keselamatan dan integriti data.
  • Memberikan khidmat sokongan bagi mempastikan operasi-operasi sistem ICT berjalan lancar.